BİZ KİMİZ?

BİZ KİMİZ?

Ankara Fen Lisesi 5-15 Şubat 1962 tarihinde toplanmış olan Yedinci Milli Eğitim Şurasında alınmış olan karar doğrultusunda, Türkiye’nin ilk fen lisesi olarak ve aşağıdaki kuruluşların yakın işbirliği içerisindeki çalışmaları sonunda 1964 yılında faaliyete geçirilmiştir.

 • MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI: Koordinasyon ve maddi katkı
 • FORD VAKFI: $ 1.200.000 doğrudan yardım ve koordinasyon
 • USAID: 12.000.000 TL maddi katkı
 • FLORIDA STATE UNIVERSITY: Danışmanlık, koordinasyon, eğitim proje ve programlarının hazırlanması, öğretmen eğitimi, üniversite kampusunda yaz kursları organizasyonu
 • BRONX SCIENCE LYCEE: Fen Lisesi Projesinin örnek alındığı Amerikan lisesi
 • ODTÜ: Milli Eğitim Bakanlığı’na AFL için ODTÜ kampusundan arazi tahsisi, mimari proje hazırlanması ve okulun inşa edilmesi, bazı öğretim üyeleri kanalıyla proje koordinasyonu ve uygulamasına doğrudan katılım.
 • ANKARA ÜNİVERSİTESİ: Bazı öğretim üyeleri kanalıyla proje koordinasyonu ve uygulamasına doğrudan katılım.

Okulun iki kuruluş amacından birincisi fen ve matematik alanında üstün yetenekli öğrencileri geleceğin kamuoyu önderleri ve bilim insanları olarak yetiştirmektir. İkincisi ise ortaöğretim fen ve matematik eğitiminde yapılacak yeniliklere kaynaklık edecek bir laboratuvar okul işlevi görmesidir.
Ankara Fen Lisesi ilk mezunlarını 1967’de vermiştir. İlk dönem mezunlarının yarıdan fazlası temel bilimlere yönelmişlerdir. İlerleyen dönemlerde mühendislik ve tıp daha çok tercih edilir hale gelmiştir.
AFL mezunları 1989’da Ankara Fen Liseliler Derneği çatısı altında mezunlar arasındaki iletişim ve dayanışmayı artırmak amacıyla örgütlenmişlerdir.
2000 Yılında ise mezunlar toplumsal sorumluluk platformuna geçiş anlamını taşıyan ve aradan geçen 40 yıla yakın sürede misyonundan uzaklaşmış olan AFL’yi yeniden kuruluş amaçlarına yöneltmek için ikinci bir örgütlenmeyi hayata geçirmişlerdir. Bu süreçte 145 mezun bir araya gelerek mütevelli heyetini oluşturmuşlar ve Ankara Fen Liseliler Vakfını (AFLİVA) kurmuşlardır. Vakıf senedinde yer alan 3 amaç:

 • 21. yüzyıl bilgi toplumunun gereklerine uygun, araştırmacı niteliğine sahip ve rasyonel düşünen insanların yetişmesini sağlamak.
 • Ankara Fen Lisesi’nin matematik ve fen eğitimi ve öğretimi başta olmak üzere Türkiye’de orta öğretime yapılacak yeniliklere kaynaklık edecek şekilde organize olmasını ve gelişmesini sağlamak.
 • Ankara Fen Lisesi mezunları arasında iş birliğini ve dayanışmayı geliştirecek araştırmaya ve üretime yönelik bilimsel sınai, kültürel ve sosyal ortamları oluşturmak olarak belirlenmiştir.

İzleyen dönemde AFLİVA tarafından gerçekleştirilen faaliyetler kısaca şöyle özetlenebilir:

 • Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği yapılarak okula yeniden “Pilot Okul” statüsü verilmesinin sağlanması.
 • Okulun yenilenme projelerinin ilk projenin müellifi olan Behruz Çinici Mimarlık Bürosuna yaptırılması
 • Okul ana binasının yenilenmesi için Bakanlıkça kaynak tahsis edilmesinin sağlanması,
 • Laboratuvar ekipmanlarının yenilenmesi.
 • Akademik başarı ve aile gelir düzeyi ölçütleri çerçevesinde AFL mezunu öğrencilere burs verilmesi
 • Okul kütüphanesinin yenilenmesi, kitap stokunun periyodik yayınlar dahil artırılması ve bir kütüphaneci istihdam edilmesi.
 • Okul reviri için malzeme alınması sürekli bir hemşire istihdam edilmesi ve AFL mezunu doktorların yarı zamanlı katkılarıyla sağlık projesi başlatılması.
 • Mezunların desteği alınarak bilgisayar laboratuvarlarının geliştirilmesi ve Internet altyapısı kurulması
 • Okulun Yurtlar, Yemekhane, Spor Salonu ve Konferans Salonu bölümlerinin mezunlardan sağlanan kaynaklarla yenilenmesi.
 • Okul kampusunda öğrenci, öğretmen ve mezunların yararlanması için bir kantin ve sosyal amaçlı tesis inşa edilmesi,
 • AFL mezunu olan ve ODTÜ Fizik, Kimya, Biyoloji, Matematik ve Bilgisayar Bölümlerinde öğretim üyesi olarak görev yapan 5 Profesörün (Prof Erdal Bayramlı, Prof. Neşe Yalabık, Prof. Turgut Önder, Prof. Vasıf Hasırcı, Prof. Şinasi Ellialtıoğlu) katılımıyla AFL’nin pilot okul statüsünün gereklerini yerine getirmek üzere bir “BİLİM DANIŞMA KURULU” (BDK) oluşturulması ve MEB ile imzalanan protokol çerçevesinde aşağıdaki çalışmaları yapması :
  • Fen liselerinde görevlendirilecek öğretmenlerin seçiminde ve meslek içi eğitimlerinde aktif görev almak; bu bağlamda sınav sorusu hazırlamak, sınav uygulamak ve eğitim amaçlı seminerler vermek gibi işlevleri yerine getirmek.
  • Ortaöğretim fizik, kimya, biyoloji matematik ve bilgisayar dersleri için müfredat geliştirmek.
  • Müfredat çerçevesinde okutulacak kitapları yazmak.
  • Okulda tahsis edilen çalışma ofisinde öğrencilerin bilimsel araştırma projelerine danışmanlık yapmak.
 • Okul içinde çok çeşitli bilimsel, kültürel, eğitsel ve sosyal amaçlı faaliyet düzenlenmesi, öğrencilerin okul dışındaki bu tür etkinliklere katılımlarının özendirilmesi ve desteklenmesi

MEVCUT DURUM

AFL mevcut durumda fen ve matematik alanında üstün yetenekli öğrencilere verilmesi gereken eğitimin kalitesi açısından geçmişte ulaşmış olduğu performans düzeyinin çok gerisindedir. İkinci kuruluş amacı olan pilot okul olmak konumu açısından ise tamamen işlevsiz durumdadır.

GELECEĞE BAKIŞ VE ÖNERİLER

AFL’nin her 2 alanda da kuruluş amaçlarına ulaştırılması sürecine AFLİVA, geçmiş birikimlerinden ve AFL mezunlarının yüksek potansiyelinden güç alarak ve bugün ortaya çıkmış olan yeni arayışları ile beklentileri de göz önünde tutarak güçlü bir biçimde katkı sağlamaya hazırdır. Okuldaki eğitimin kalitesinin yükseltilmesi aşağıdaki beş alanda iyileştirme/güçlendirme/düzenleme gerektirmektedir:

 • Yönetim
 • Müfredat
 • Öğretmenler
 • Ders araç gereçleri
 • Fiziki çevre (özellikle laboratuvarlar) Okulun pilot okul işlevini yerine getirmesi için atılabilecek öncelikli adım ise MEB ile AFLİVA arasında kurulmuş ancak sonradan kesintiye uğramış olan işbirliği ve diyaloğun yeniden başlatılmasıdır.