KURULUŞ

NEDEN VE NASIL KURULDU ?

Bilim ve teknoloji alanlarındaki uluslararası yarış tarihin hiç bir döneminde olmadığı kadar hızlanmış ve ulusların kaderini belirleyici bir nitelik kazanmıştır. Bu yarışta millet olarak varolabilmek ve kalkınmayı sürdürebilmek için üstün yetenekli önderlere ve bilim adamlarına her zamankinden daha fazla ihtiyacımız vardır.
Bilim ve teknoloji yarışındaki başarımızı insan kaynağımızın gelişmişlik düzeyi ve en değerli servetlerimizden olan üstün yetenekli gençlerimizden ne ölçüde yararlandığımız belirleyecektir. Bunun temel şartı da onlara uluslararası standartlarda ve yeteneklerini en iyi şekilde geliştirmelerine imkan sağlayacak eğitim ve öğretim olanaklarını sunmaktır.
Ankara Fen Lisesi 1964’de, fen ve matematik alanlarında üstün yetenekli gençleri geleceğin bilim adamları ve kamuoyu önderleri olarak yetiştirmek ve ortaöğretim fen ve matematik öğretiminde yapılacak yeniliklere kaynaklık etmek üzere, iki önemli amacı gerçekleştirmek için kuruldu.
Okulun kuruluşuna Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) koordinatörlüğünde arazi tahsisi, maddi katkı, teknik yardım ve bilimsel danışmanlık boyutlarıyla Ford Vakfı, USAID, Florida State University, ABD-Bronx Science Lycee, ODTÜ, Ankara Üniversitesi ve TÜBİTAK katkıda bulundular.
AFL için özel olarak geliştirilmiş öğretim programları ile ders kitaplarının en önemli farklılığı Amerika’da 1960’ların başında bilimsel yetenekleri ile zeka düzeyleri bakımından en üstteki %20’lik öğrenci grubu için hazırlanmış olmalarıydı.
Türkiye’nin ilk fen lisesi olan AFL’nin ilk 96 öğrencisi zeka, fen ve matematik yeteneklerini ölçen iki aşamalı bir sınavla ve 10 bin başvuru arasından seçilerek belirlendiler. Diğer bir deyimle öğrencilerin her biri yetenekleri itibariyle sınava girmiş olan gençlerde yüzde bir rastlanacak kapasiteye sahiplerdi.
İlk mezunlarını 1967’de veren AFL’nin mezun sayısı 1999 öğretim yılı sonunda 2800’e ulaştı. Mezunların %97’si sırasıyla mühendislik, tıp ve temel bilimlerde uzmanlaştılar. Halen yarıya yakın bir bölümü kamuda ve dörtte bir kadarı üniversitelerimizde akademisyen olarak çalışmaktalar. Genç yaşlarda yurtdışında ve içinde , kamuda ve özel sektörde, uluslararası meslek kuruluşlarının yönetim kurullarında, üniversitelerimizde ve diğer bilim ve araştırma kuruluşlarında rektörlük, dekanlık ve bölüm başkanlıkları dahil çok etkin konumlara geldiler; temel bilimler, tıp ve mühendislik başta olmak üzere çok çeşitli alanlarda ulusal ve uluslararası ödüller aldılar.

SONRA NE OLDU ?

AFL ‘de 1968’de Ford Vakfı desteğinin kesilmesiyle başlayan ve günümüze kadar devam eden çok yönlü bir erozyon yaşandı. Öğretmen kalitesini arttırıcı ek imkanların ve eğitim olanaklarının kaldırılması; öğrenci seçim sisteminin özelliğini yitirmesi; YÖK tarafından getirilen Ortaöğretim Başarı Puanı uygulamasının AFL mezunlarını adeta cezalandırıcı bir nitelik kazanması; öğretim programları ile ders araç gereçlerinin eskimesi ve binaların yıpranmaya terkedilmesi boyutlarıyla devam eden bu erozyon Ortaöğretim Sisteminde dönüm noktası sayılabilecek bir girişimin ne yazık ki doğumundan kısa bir süre sonra ölüme terkedilmesiydi.

AFL’LİLER AFL İÇİN EL ELE

1998’de MEB tarafından çeşitli üniversitelerdeki AFL mezunu akademisyenlerin de katkılarıyla Fen Liseleri Yönetmeliğinde bir dizi değişiklik yapıldı. Bunlardan en önemlisi AFL’ye ortaöğretim fen ve matemetik öğretimindeki yeniliklerin tasarlanıp geliştirileceği ve fen liselerinde görevli öğretmenler için eğitim programlarının gerçekleştirileceği bir Pilot Okul statüsü verilmesiydi. Bu yeni statünün gereği olan fiziksel ve eğitim-öğretimle ilgili projelerin geliştirilmesi ve uygulanması işlerinin Ortadoğu Teknik Üniversitesi ile MEB işbirliğinde ve ODTÜ öğretim üyelerinden oluşacak Bilim Danışma Kurulu’nun (BDK) danışmanlığında gerçekleştirilmesi yeni yönetmelikle uygulamaya konulan ikinci önemli yenilik oldu. Fen Liseleri Yönetmeliği 10.Ocak.1999’da ODTÜ ile MEB arasındaki işbirliği Protokolu ise 9.Eylül.1999’da yürürlüğe girdiler. MEB - ODTÜ işbirliğinin ilk adımı olarak isimleri aşağıda yer alan 5 AFL mezunu öğretim üyesinden oluşan Bilim Danışma Kurulu kuruldu ve çalışmalarına başladı. Pilot Okul AFL için Bilim Danışma Kurulu tarafından hazırlanan yıllık ve 5 yıllık faaliyet planları Ocak.2000’de Milli Eğitim Bakanlığınca onaylandı.

Tanıtım Broşürü